Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Přestupková komise

 

Přestupkové řízení

Komise pro projednávání přestupků:
Předseda:            Čichoň Milan, JUDr.
člen:                      Bena Pavel a Sonnek Drahomír
Zapisovatelka:    Petrášová Martina
 
 
 

Přestupky

 

1. Pojmenování (název) životní situace

Přestupkové řízení

 • obecné přestupky (přestupky proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku

2. Základní informace k životní situaci

 • Přestupek společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje zákonem stanovené znaky, nejde-li o trestný čin. Skutkové podstaty jednotlivých přestupků jsou upraveny samostatně ve zvláštních zákonech.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Přestupky zpravidla oznamuje Policie ČR. Oznámení o přestupku může ve věci podat tzv. osoba přímo postižená spácháním přestupku, poškozená osoba, její zákonný či právní zástupce, opatrovník nebo osoba, která se o přestupku dozví.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Protiprávní jednání je vhodné oznámit na Policii České republiky. Oznámení lze případně učinit, popřípadě u správního orgánu. Došlo-li ke spáchání přestupku spadajících do kompetence Obecního úřadu Hlubočec, postupuje se podle příslušných právních předpisů.

5. Na které instituci životní situaci řešit

 • Policie České republiky (tel. 158)
 • Obecní úřad Hlubočec, Hlubočec  95, 747 65 Hlubočec 725 749 737/ 553 776 030

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Obecní úřad Hlubočec, Hlubočec  95, 747 65 Hlubočec 725 749 737/ 553 776 030, s kontaktními osobami:

Martina Petrášová, referentka státní správy a samosprávy
tel.: 725 749 737 / 553 776 030
e-mail: obec@hlubocec.cz

Bc. Dagmar Urbanová, referentka státní správy a samosprávy
tel.: 553 776 030
e-mail: obec@hlubocec.cz

v úředních hodinách obecního úřadu.

PO      8.00 - 12.00   12.30 - 17.00

ST      8.00 - 12.00   12.30 - 17.00

ČT      8.00 - 10.00

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Průkaz totožnosti.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádné formuláře nejsou předepsány.

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Oznámení přestupku není zpoplatněno.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty jsou dány příslušným právním předpisem. Promlčecí doba je 1 rok. Jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, je promlčecí doba 3 roky. Promlčecí doba se pak dále taktéž ze zákonných důvodů staví a přerušuje.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je:

 • a) obviněný z přestupku
 • b) poškozený, pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem.
 • c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci.

Další dotčení:

 • a) osoba přímo postižená spácháním přestupku (osoba, která vyslovila souhlas se zahájením řízení o přestupku)
 • b) zástupce účastníka řízení
 • c) opatrovník
 • d) zákonný zástupce mladistvého
 • e) orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Především navrhování důkazů (jména svědků, předložení listin apod.)
 • Pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.

13. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Datová schránka: wtb2d7.
 • Elektronická podatelna: epodatena@hlubocec.cz

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • zákon č. 168/1998 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 56/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Související předpisy:

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 150/2002 Sb., sodní řád správní, ve znění pozdějších přepisů

zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů atd.

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Každý účastník řízení je v písemném vyhotovení rozhodnutí seznámen s možností podání řádného opravného prostředku.

8 dní ode dne doručení proti vydanému příkazu, a to Obecnímu úřadu Hlubočec

15 dní ode dne doručení proto rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným na Obecní úřad Hlubočec

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta se až do 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že

 • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
 • neuposlechne pokynu úřední osoby
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Pořádková pokuta ve výši 5000 Kč tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení.

17. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Přestupky na úseku životního prostředí apod.. Tyto jsou řešeny příslušnými odbory Magistrátu města Opavy.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
1
24 25
26 27 28 29 30 31 1

Czech POINT

CzechPOINT

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

soc.poradenství

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 51
TÝDEN: 894
CELKEM: 900209

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko