Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Přestupková komise

 

Přestupkové řízení

Komise pro projednávání přestupků:
Předseda:            Čichoň Milan, JUDr.
člen:                      Bena Pavel a Sonnek Drahomír
Zapisovatelka:   
 
 
 

Přestupky

 

1. Pojmenování (název) životní situace

Přestupkové řízení

 • obecné přestupky (přestupky proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku

2. Základní informace k životní situaci

 • Přestupek společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje zákonem stanovené znaky, nejde-li o trestný čin. Skutkové podstaty jednotlivých přestupků jsou upraveny samostatně ve zvláštních zákonech.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Přestupky zpravidla oznamuje Policie ČR. Oznámení o přestupku může ve věci podat tzv. osoba přímo postižená spácháním přestupku, poškozená osoba, její zákonný či právní zástupce, opatrovník nebo osoba, která se o přestupku dozví.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Protiprávní jednání je vhodné oznámit na Policii České republiky. Oznámení lze případně učinit, popřípadě u správního orgánu. Došlo-li ke spáchání přestupku spadajících do kompetence Obecního úřadu Hlubočec, postupuje se podle příslušných právních předpisů.

5. Na které instituci životní situaci řešit

 • Policie České republiky (tel. 158)
 • Obecní úřad Hlubočec, Hlubočec  95, 747 65 Hlubočec 

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Průkaz totožnosti.

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádné formuláře nejsou předepsány.

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Oznámení přestupku není zpoplatněno.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty jsou dány příslušným právním předpisem. Promlčecí doba je 1 rok. Jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, je promlčecí doba 3 roky. Promlčecí doba se pak dále taktéž ze zákonných důvodů staví a přerušuje.

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je:

 • a) obviněný z přestupku
 • b) poškozený, pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem.
 • c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci.

Další dotčení:

 • a) osoba přímo postižená spácháním přestupku (osoba, která vyslovila souhlas se zahájením řízení o přestupku)
 • b) zástupce účastníka řízení
 • c) opatrovník
 • d) zákonný zástupce mladistvého
 • e) orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Především navrhování důkazů (jména svědků, předložení listin apod.)
 • Pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.

12. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Datová schránka: wrtb2d7.
 • Elektronická podatelna: epodatena@hlubocec.cz

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • zákon č. 168/1998 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 56/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Související předpisy:

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 150/2002 Sb., sodní řád správní, ve znění pozdějších přepisů

zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů atd.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Každý účastník řízení je v písemném vyhotovení rozhodnutí seznámen s možností podání řádného opravného prostředku.

8 dní ode dne doručení proti vydanému příkazu, a to Obecnímu úřadu Hlubočec

15 dní ode dne doručení proto rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným na Obecní úřad Hlubočec

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta se až do 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že

 • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
 • neuposlechne pokynu úřední osoby
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Pořádková pokuta ve výši 5000 Kč tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení.

16. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Přestupky na úseku životního prostředí apod.. Tyto jsou řešeny příslušnými odbory Magistrátu města Opavy.

Postup při udělení souhlasu se zahájením řízení o přestupku

Jak, kdy a kde udělit souhlas se zahájením řízení o přestupku
 

Odkazy

VZOR - souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení  k tisku ZDE ...

 
 
 

Postup při podání souhlasu s projednáním přestupku.

 

Přestupky podle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přestupky „urážky na cti“) a dále všechny přestupky spáchané mezi osobami blízkými, se projednávají (řízení je zahájeno) jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

 

Postižená osoba je  poučena o nutnosti udělení souhlasu se zahájením řízení o přestupku, je jí také zaslán vzor souhlasu. Ten lze podat příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě, kterou správní orgán stanoví.

Příslušným orgánem je obecní úřad Hlubočec kam musí být souhlas doručen (zasláním poštou, osobním doručením, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), a to nejpozději poslední den stanovené lhůty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná publicita

Modernizační fond - FVE obec Hlubočec - Sportovní areál
Modernizační fond

Mobilní aplikace V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

ČEZ odstávky energie/ Nadace ČEZ

 

 

www.nadacecez.cz 

   http://www.nadacecez.cz

 

Jsme členem této organizace:

MAS OpavskoMAS Opavsko