Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Správce hřbitova

SPRÁVA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE HLUBOČEC

 

 • SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ:   Antonín Tížek   Tel: 773 971 444

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje takto:

Od 1.listopadu do 30. dubna                                                                       .......... 8.00 - 18.00 hodin

od 1.května do 31. října                                                                                .......... 7.00 - 20.00 hodin

V den památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle        .......... 7.00 - 19.00 hodin

K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující jako příslušenství hrobového místa, zejména hrobky, náhrobku a rámu, je třeba prokazatelné vyjádření provozovatele pohřebiště.

Při provádění jakékoli stavby na pronajatém místě nebo při její úpravě se stavebník, pracovník, práci provádějící firma apod. musí podřídit pokynům provozovatele pohřebiště, a to pokud jde o rozměry a tvar, o druh použitého stavebního materiálu i pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství.

Provozovatel má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s tímto Řádem a jinými obecně platnými právními předpisy.

ŽÁDOSTI K VYDÁNÍ POVOLENÍ:

 • Žádost k vydání povolení provozovatele veřejného pohřebiště v obci Hlubočec k ÚPRAVĚ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ, nevyžadující stavební povolení ZDE ...

 

 • Žádost k vydání povolení provozovatele pohřebiště KE ZŘÍZENÍ STAVBY (úpravy) hrobového příslušenství na veřejném pohřebišti v obci Hlubočec ZDE ...

 

 • Žádost o povolení PŘEVODU NÁJEMNÍHO PRÁVA  k hrobovému/hrobkovému/urnovému místu a vlastnického práva k hrobovému zařízení ZDE ...

 

 • Žádost o povolení proplacení hrobového místa na kratší / delší dobu než 10 let ZDE ...

 

 • Plná moc zmocnitele a zmocněnce ZDE ...
 • FOTOGALERIE:

střed hřbitovaPravá stranaPravá strana doleLevá strana nahořeLevá strana doleHrob oběti 2 sv. válkyMarnice

 

Hřbitovní evidence, poplatky za nájem hrobových míst a smlouvy o nájmu hrobových míst

 

01. Pojmenování (název) životní situace

Nájem hrobových míst

 

02. Základní informace k životní situaci

V souladu se zákonem č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, sjednat nový nájem k novému hrobovému místu nebo obnovit nájem ke stávajícímu hrobovému místu před uplynutím sjednané doby nájmu.

 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Novou nájemní smlouvu k novému hrobovému místu může uzavřít každá právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

Následnou smlouvu o nájmu hrobového místa může uzavřít:

 • současný nájemce
 • osoba pověřená plnou mocí nájemce
 • oprávněná osoba v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě písemné žádosti bude vystavena požadovaná písemnost. U prodlužování nájemní smlouvy, vyčkat na výzvu ze strany Obecního úřadu a řídit se pokyny v dokumentu. Nájemní smlouvy se uzavírá a nájemné se hradí na dobu 10 let.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na základě podání žádosti nebo vyplněného tiskopisu dochází k řešení této situace.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad Hlubočec, Hlubočec 95, 747 65 Hlubočec.

 

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Sekretariát Obecního úřadu Hlubočec v úředních hodinách.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, finanční obnos na úhradu nájmu na příslušnou dobu, pokud se smlouva přepisuje na nového nájemce, pak navíc:

 • v případě, že původní nájemce zemřel, nutno doložit usnesení o dědictví po zůstaviteli, v případě, že původní nájemce zemřel a hrobové zařízení nebylo součástí usnesení o dědictví po zůstaviteli, je nutné doložit písemný souhlas všech dědiců.

 • v případě, že se původní nájemce nemůže dostavit (např. ze zdravotních důvodů), může nájemce zastupovat pověřený zástupce, který je uveden ve smlouvě.

 

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře a jiné tiskopisy výše na této stránce.

 

10. Jaká je sazba poplatku

Celková cena za pronájem hrobového místa, kterou platí nájemce je 7,- Kč/m²/rok.

Tato cena je složena ze dvou částek, z ceny za nájem z pozemku a z ceny za služby spojené s užíváním hrobového místa. Obec Hlubočec schválila cenu za nájem z pozemku ve výši 7,- Kč/m²/rok (maximální cena za nájem pozemku je, dle Výměru MF č. 1/2016 ze dne 27.11.2015, část I. oddíl A, 20,- Kč/m²/rok). Cena za služby spojené s užíváním hrobového místa je stanovena na 97,65 Kč/m²/rok.

11. Jaká je splatnost poplatku, možnosti úhrady poplatku

Nájem a úhrada za služby spojené s nájmem jsou splatné předem jednorázově na celou dobu nájmu, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy na účet 1842335389/0800 nebo v hotovosti na pokladně Obecního úřadu pod přiděleným variabilním symbolem.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správa pohřebiště, kterou zajišťuje pro obec Hlubočec pan Antonín Tížek

sekretariát Obecního úřadu Hlubočec  725 749 737, Hlubočec 95, 747 65 Hlubočec.

Na místním pohřebišti je mobcí Hlubočec pověřen správce, který zajišťuje plynulý chod a údržbu pohřebiště.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nájemce hrobového místa je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení, v souladu se schváleným Řádem veřejného pohřebiště v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 • nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa a nejpozději do 6 měsíců od pohřbení do hrobu zřídit všechny rámy hrobu

 • zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob

 • odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn toto učinit sám

 • neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

Zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve nájemce, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám trvalý pobyt nájemce, doručí výzvu veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce po dobu 15 dnů.

Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

Nájemce je povinen oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona. Jiná změna osoby nájemce hrobového místa před uplynutím doby, na kterou je smlouva o nájmu hrobového místa uzavřená, je možná jen se souhlasem dosavadního oprávněného nájemce a správce pohřebiště.

Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který v souladu s článkem 6 Řádu veřejného pohřebiště.

Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 Řádu veřejného pohřebiště.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: wrtb2d7

E-mail: obec@hlubocec.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Řád veřejného pohřebiště OBCE HLUBOČEC ZDE...

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě prodlení nájemce s platbou nájemného nebo služeb spojených s nájmem se vyměří pronajímateli úrok z prodlení ve výši dle platných předpisů. Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného nebo za služby spojené s nájmem i v době po skončení nájmu, svědčí pronajímateli zadržovací právo k hrobovému zařízení ve smyslu ustanovení § 1395 občanského zákoníku.

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Při uzavírání nových nájemních smluv na jednohroby, dvojhroby, musí být zohledněna tlecí doba (tzn. doba nájmu od okamžiku uložení rakve do hrobu nebo hrobky do ukončení doby tlecí) – 10 let

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit.

23. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní úřad Hlubočec

24. Kontaktní osoba

sekretariát OÚ - tel.: 553 776 030 / 725 749 737
 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni.

21. 11. 2019

26. Popis byl naposledy aktualizován.

27. 04. 2021

27. Datum konce platnosti popisu.

Bez časového omezení.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace.

Upozornění

na ukončení smlouvy o nájmu k hrobovému místu
Dle odst. 8), § 25 zákona č. 256/2001Sb.,o pohřebnictví, ve znění pozdějších
předpisů obec Hlubočec uveřejňuje informaci o blížícím se konci nájmu
khrobovým místůma vyzývá tímtonájemce, případně jejich osoby blízké kpodání
zprávy, zda mají zájem nadále hrobovémísto užívat, případně podat jiné informace
o nájemci.

Poučení:

(1)Užívání hrobového místa je možné pouze na základě platné smlouvyo nájmu
hrobového místa uzavřené s provozovatelem pohřebiště.

(2)Nájemce je povinen oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů
potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

(3)Provozovatel pohřebiště je povinen ve stanovených lhůtách písemně upozornit
nájemce na skončení sjednané doby nájmu. Není-li trvalý pobyt nebo sídlo nájemce
znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti.

(4)Jestliže nájemce nepodá do dne skončení platnosti stávající smlouvy návrh na 
prodloužení doby nájmu, právo nájmu hrobového místa zaniká a může být pronajato
jinému zájemci.
                                                                                                                                                                             (5)Ke dni zániku práva nájmu musí vlastník hrobového zařízení toto místo vyklidit od 
hrobového zařízení, včetně uren. Pokud nájemce, případně vlastník nebo jejich právní
nástupci hrobové zařízení neodstraní, bude provozovatel pohřebiště postupovat podle
§ 20, písm. g) bodů 4 a 5 téhož zákona obdobně.
 

Povinná publicita

Modernizační fond - FVE obec Hlubočec - Sportovní areál
Modernizační fond

Mobilní aplikace V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

ČEZ odstávky energie/ Nadace ČEZ

 

 

www.nadacecez.cz 

   http://www.nadacecez.cz

 

Jsme členem této organizace:

MAS OpavskoMAS Opavsko