Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Farnost Pustá Polom

Internetové stránky k nahlédnutí...   https://farnost.pustapolom.cz/

Historie farnosti: 
http://java.chytrak.cz/farnostPP.cz/about/historie1.html

Historie kaple sv. Jana a Pavla v Hlubočci od r. 1893

Historie naší farnosti Pustá Polom se začíná psát v roce 1238 za vlády Václava I. v Čechách a markraběte Přemysla na Moravě. Když říkáme „začíná se psát“, tak tím myslíme opravdu písemný historický doklad, v němž markrabě Přemysl dává v léno obec Pustou Polom benediktinskému klášteru Hradisko u Olomouce. Je pravděpodobné (nelze to však listině dokázat), že už tehdy zde stal dřevěný farní kostel sv. Martina. Jistotu, že zde byla farnost pro široké okolí, máme až v roce 1276. Listina vznikla v Olomouci, v souvislosti se sporem mezi Budislavem z Lubojat a knězem Budišem, jenž byl opatem benediktinského kláštera Hradisko u Olomouce.

Kaple sv. Jana a Pavla v HlubočciV létech 1852-1893 za působení P. Neissera byly postaveny v okolních obcích kaple.

Začalo se v Kyjovicích v letech 1850-53, r.1866  byla vysvěcena kaple v Těškovicích, r. 1873 v Budišovicích a  v r. 1893 v Hlubočci.

Šlo o kaple dřevěné, které byly v pozdějších letech přebudovány na zděné.

Svěcení nového zvonu v roce 1984Fotografie pochází z roku 1984, kdy v kapli sv. Jana a  Pavla v Hlubočci se světil nový zvon. Byl financován ze sbírky občanů a dle pamětníků to v té době nebyla jednoduchá věc objednat zvon. Žádost o zakoupení a dotaci jim na bývalém úřadě střediskové obce tajemník roztrhal, museli vysvětlit, proč se zvon objednává, kde se vzaly peníze na jeho zakoupení. Objednat zvon v Brodku u Přerova ve známé zvonařské firmě rodiny Dytrychů byli z Hlubočce Zdeněk Krystyn, Adolf Kukelka a Eduard Nedvídek starší. Zvon přišel farníky na 30000 Kč . V roce 1984 byl zvon slavnostně vysvěcen za účasti hlučínského děkana, pana faráře Bystřického a ministrantů Jana Tvarůžky a Viléma Kukelky.

Zvedání zvonu v roce 1984Zvedání zvonu se pak zúčastnili zleva:

Anna Šrámková, Eduard Nedvídek mladší, Zdeněk Juchelka, Adolf Kukelka, Václav Tvarůžka, Ludvík Stareček, Josef Tvarůžka, Josef Válek a Josef Ilík.

Zvon dodnes slouží, má na sobě nápis "Svatý Jene a Pavle oroduj za nás".

,

 

Životopis sv. Jana a Pavla

Jsou rodnými bratry a pocházeli z Říma, údajně ze šlechtického rodu. Žili na dvoře Konstantina Velikého a stali se komořími jeho dcery Konstancie. Jan je uváděn jako dvorní správce a Pavel jako tajemník či osobní sekretář. Svou paní podporovali ve víře a ona jim svěřovala i peníze na štědrou pomoc chudým. Konstancie zemřela poměrně mladá a bratři zůstali ve službách dvora do doby, než se stal vládcem Julián Odpadlík, který hned začal obnovovat pohanství. Jan ani Pavel nechtěli mít se zrádcem víry nic společného a za žádnou cenu nechtěli přistoupit na kompromis, týkající se projevů víry. Julián se marně snažil je přemluvit, oni byli pevně rozhodnuti sloužit jen tomu, který je „Cesta, Pravda a Život", a také mu to řekli. Julián jim dal deset dní na rozmyšlenou, i když oni tvrdili, že jsou už rozhodnuti zůstat za všech okolností věrni. Po vypršení lhůty, kterou bratři využili k rozdání majetku chudým a k posilnění se svátostmi, přišel náčelník císařské stráže Terentianus se zlatou modlou boha Joviše. Nesmlouvavě po nich žádal, aby alespoň v soukromí obětovali božstvu trochu kadidla, že v opačném případě je čeká smrt. Odpovědí mu bylo vyznání víry v jediného Boha. Prý mu řekli: „Je-li Julián tvým pánem, žij s ním dále v míru, ale my nemáme jiného pána než Boha, kterého on zavrhl." Terentianus se bál, že veřejná poprava těchto dvou vážených a oblíbených bratrů může být příčinou hněvivých nepokojů lidu, a proto nařídil, aby byli sťati přímo v jejich domě kvůli utajení. Po popravě dal rozšířit zprávu o jejich vyhnanství. O tom, co je skutečně čekalo, věděl předem kněz Krispin i jáhen Krispinián, kteří se s nimi modlili. Terentianův syn byl prý brzy po smrti mučedníků posednut ďáblem a soužen těžkým onemocněním. Terentianus se pak vydal do domu, v němž Jan a Pavel byli popraveni a pohřbeni. Uznal svou vinu a prosil za uzdravení svého syna. Byl vyslyšen, stal se křesťanem a dal pokřtít i syna. Sám pak celou historii sepsal. Dům Jana a Pavla byl přestavěn na kostel, k jehož založení, dle některých, mělo dojít roku 398, ale podle jiných již za papeže Damasa, tedy před rokem 385. Kostel dostal později název Pammachii. Ve XIII. století byl přestavěn. Pozůstatky domu mučedníků byly vykopány v předminulém století.

V současné době  není občanům lhostejný stav místní kaple o kterou se vzorně starají. Opravy stojí hodně peněz a  občané se na ně skládají ve veřejných sbírkách. V roce 2009 jsme získali dotaci na výměnu oken a dveří, provedli také rekonstrukci zákristie, která byla vybavena WC a samostatným vstupem. Farníci pořádají  také živý betlém se zpěvy a hraným představením narození Pána Ježíše. Samozřejmostí jsou Tříkrálové sbírky, do kterých zapojujeme děti. Také máme malé ministranty, které vedeme ke křesťanství. Máme  také pěvecký sbor, který doprovází svým zpěvem mše svaté. O veškerou činnost se pak stará kostelní výbor. V kapli jsou mimo svého tradičního hlavního poslání pořádány vánoční koncerty, zahájení obecních slavností, vystoupení pěveckých sdružení, hrané vystoupení dětí.

Oprava kaple v roce 2009Dotace Podpora obnovy venkova

 

Akce v Hlubočci

 

Výročí 130 let od vysvěcení kaple v Hlubočci

Kaple v Hlubočci byla vysvěcena v roce 1893. Naši předkové ji zasvětili mučedníkům Janu a Pavlovi.  Připomínka mučedníků připadá na 26. června. V tento den byli oba bratři v roce 362 popraveni stětím ve svých domovech. Naši předci si tyto světce vybrali za patrony kaple, protože si cenili lidských vlastností Jana a Pavla, kteří se i za cenu ztráty života odmítli vzdát křesťanské víry v Boha. Jako rytíři na císařském dvoře Konstantina Velikého prosluli skutky lásky k chudým, statečností a vytrvalostí ve víře. Jejich atributy jsou rytíř, meč a věnec.  Jsou vzýváni jako ochránci proti nečasu, bleskům, krupobití, jako přímluvci proti dešti nebo za déšť a pomocníci proti moru.  Proto si také naši předci vybrali tyto světce, aby orodovali za déšť, byli přímluvci proti bleskům a proti suchu. V těch časech trpěly obce farnosti velkým suchem, neúrodou a pohromami spojenými s požáry. Obyvatelé obce si uvědomovali, že křesťanství znamená oddanost víře rodičů. Tehdy pokračovat ve šlépějích otců bylo existenční otázkou. Osamocený člověk nebyl schopen čelit těžkým podmínkám 19. století. Spolupráce rodiny při obdělávání polí a sklizni, při výstavbě domu, přípravě otopu na zimu, nebo péče o přestárlé rodiče vyžadovala spolupráci a oddanost hodnotám, na nichž je křesťanská víra postavena.

Fotogalerie MN: https://hlubocec.rajce.idnes.cz/Oslava_130_let_vysveceni_kaple_v_Hlubocci/

Fologalerie LG: https://www.rajce.idnes.cz/sdhhlubocec/album/130-let-od-vysveceni-kaple-v-hlubocci

Dožínková mše 2015

Fotogalerie LG:

http://sdhhlubocec.rajce.idnes.cz/Dozinkova_mse_6.9.2015/#

Slavnostní mše po rekonstrukci kaple 2014

V neděli 28.12.2014 se uskutečnila slavnostní mše svatá, kdy pan farář Zdeněk Šimíček poděkoval všem, kdo se podílel na rekonstrukci kaple sv. Jana a Pavla v Hlubočci. Byla provedena komletní rekonstrukce elektroinstalace a kaple byla odizolována od spodní vody. Opravy byly provedeny z peněz obce Hlubočec a z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Ze sbírky věřících byly zakoupeny nové varhany, které si vyzkoušel chrámový sbor farnosti Pustá Polom a pěvecké sdružení z naší kaple.

Fotogalerie MN:

http://hlubocec.rajce.idnes.cz/2014_sveceni_varhan

Oprava kaple v roce 2014

Sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce elektroinstalace kaple v Hlubočci

Dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj: 400 000,- Kč

Investice obce: 800 000,- Kč

Bude provedeno odizolování zdiva od zemní vlhkosti podřezáním a zaražením nerezových plechů, do výše 3m bude provedena nová sanační omítka. Dále bude provedena nová elektroinstalace a osvětlení dle platných norem a bude zavedeno elektrické vytápění do lavic.

Fotogalerie MN: 

http://hlubocec.rajce.net/2014_oprava_kaple

Další informace zde: aktuality/

Vánoční koncert 2013

Petrof piano trio 2013Obecní úřad Hlubočec uspořádal vánoční koncert, který proběhl v místní kapli poslední adventní neděli 22.12.2013. Na koncertu vystoupilo PETROF PIANO TRIO z Prahy se skladbami starých hudebních mistrů. Příležitost umocnit vánoční atmosféru tímto hodnotným kulturním zážitkem mohli naši občané ve větším počtu, ti kdo přišli, nelitovali.

Fotogalerie: 

http://sdhhlubocec.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_22.12.2013/#

Oslava 120 let od založení kaple sv. Jana a Pavla v Hlubočci

120 let kaple v Hlubočci V sobotu 26.10.2013 se v Hlubočci konala slavnostní mše svatá při příležitosti 120 let od vysvěcení místní kaple, která byla postavena na místě kaple dřevěné. Bohoslužbu sloužil kněz Mgr. Mariusz Tomasz Banaszczyk z Velké Polomi za pomoci šesti ministrantů, kteří se služby Bohu zhostili velmi dobře. Slavnostní atmosféru obohatil také zdejší kostelní sbor.Hlavní myšlenkou kněze bylo, že není důležité, kolik kostel má let, nýbrž kolik lidí zde za tyto roky pokleklo před oltářem, vzneslo své prosby a modlitby Bohu, bylo křtěno či biřmováno. Proneseným přáním bylo, ať nezůstávají v kostele prázdná místa, ať každý nalezne ve víře v Boha smysl svého života a povzbuzení ve svých každodenních starostech.

Fotogalerie EN:

http://hlubocec.rajce.idnes.cz/2013_120_let_kaple

Fotogalerie LG:

http://sdhhlubocec.rajce.idnes.cz/Mse_svata_26.10.2013_-_120._let_od_vysveceni_kaple_v_Hlubocci

 

Mše svatá s vystoupením dětí

Vystoupení dětí naší farnostiNedělní mši svatou 28.4.2013 obohatilo hudební vystoupení dětí naší farnosti, kteří se vraceli ze svého "minitábora".

 

Fotogalerie: 

http://hlubocec.rajce.idnes.cz/2013_Mse_svata_s_detmi/

 

Vystoupení chrámového sboru 2013

Chrámový sbor a schola farnosti pustopolomskéV neděli 21.4.2013 se v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci při mši svaté vedené farářem Zdeňkem Šimíčkem uskutečnilo vystoupení chrámového sboru pustopolomské farnosti. Pěvecký sbor vedený panem Šustkem, ve kterém zpívají také naši občané, doplnil klasické vystoupení pěveckého sboru naší kaple.

Na fotografie se můžete podívat zde:

http://hlubocec.rajce.idnes.cz/2013_Chramovy_sbor

 

Živý betlém 2010

Živý betlém 201025.12.2010 se uskutečnil v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci Živý betlém. Po mši svaté předvedli mladí občané hrané představení o narození Pana Ježíše. Návštěvníci si také zazpívali koledy a před kaplí si děti hladily oslíka a kozičku.

 

Na fotografie se můžete podívat zde:

hlubocec.rajce.idnes.cz/Betlem/#

 

Svěcení nového kříže pod Hůrkou v Hlubočci

Svěcení nového kříže pod Hůrkou v Hlubočci 21.6.2009V neděli 21.6.2009 vysvětil otec Martin nový kříž v Hlubočci. Kříž je postaven v blízkosti cesty na Opavu pod Hůrkou. Je na místě svatého obrázku,který tam v minulém století byl. Dle pamětníků jej tenkrát nechal zbudovat pekař František Žurek, který tím děkoval za vyléčení z těžké nemoci. Na obrázku je svatý Antonín, který je patronem cestujících, patronem za nalezení ztracených věcí, manželství, žen a dětí, chudých, za šťastný porod, proti neplodnosti a mnoha dalších. Za nynější obnovení se zasloužili farníci z Hlubočce, rodina Draštíkova a Dostálova.

 

Živý betlém v Hlubočci


Živý betlém byl 25.12.2008 k vidění v Hlubočci, na Boží hod vánočníŽivý betlém byl 25.12.2008 k vidění v Hlubočci, na Boží hod vánoční. Po mši svaté se uskutečnil živý betlém s koledami dětí před místní kaplí. Všichni návštěvníci z širokého okolí si s pozorností vyslechli příběh narození pana Ježíše a pak si zazpívali vánoční koledy. Všichni si uvědomili, jak asi vše probíhalo a jak při mši svaté promlouval kněz Martin: Na začátku byl vlastněbyrokratický výnos tehdejší vládnoucí garnitury. Josef s Marií se kvůli němu museli vydat na cestu, která se jim zrovna vůbec nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož pro křehkou ženu Ježíšek v  jesličkáchve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak bude na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou. I kdyby ve velké prozíravosti pro jistotu měli rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni i v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých lidí. Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl najednou problém sehnat dostatek teplé vody na koupel novorozence? A pak ten neklid kolem děťátka, ten sběh lidí. Nakonec návštěva králů-mudrců a taková míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně odejít, protože by další pobyt v Betlémě mohl být přímo nebezpečný. A představme si další cestu, která se podobala útěku a nevedla domů, ale do ciziny. Domysleme i to, jak asi zapůsobila na mladičkou maminku a starostlivého otce děsivá zpráva o Herodově zákroku proti betlémským dětem. Je to obrovské lidské a zároveň i Boží drama. Všem se živý betlém líbil, děti si hladily ovečku, oslíka i kozu. A víte co děti říkaly doma? Babičko, to byly nejkrásnější Vánoce, konečně jsem viděla Ježíška. Všichni doufáme, že se příští rok sejdeme znovu.

Nedvídek Milan

Tříkrálová sbírka v Hlubočci


Tříkrálová sbírka v Hlubočci  2008Uplynulý víkend navštívili naše domovy koledníčci, kteří v rámci Tříkrálové sbírky Charity Hrabyně pomohli vybrat peněžní dary pro lidi v nouzi. Charita Hrabyně působí v těchto obcích: Hrabyně, Budišovice, Pustá Polom, Podvihov, Hlubočec, Kyjovice, Těškovice, Čavisov, Nové Sedlice, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Velká Polom, Horní Lhota a Dolní Lhota a je součástí Charity České republiky. Charita Hrabyně má tyto aktivity: Komunitní centrum sv. Kláry pomáhá začlenit hendikepované občany do normálního života, v Chráněných dílnách nalézají tito postižení pracovní místa a dále podporuje přepravní a osobní asistenční službu. Všechny tyto činnosti se uskutečňují v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni, kde půjde 65% sbírky, další část sbírky bude předána diecézní charitě 15%, na humanitární pomoc 10%, Charitě Česká republika 5% a na režii sbírky 5%. Již od samého počátku církve se stává pomoc bližním v nouzi jedním ze základních pilířů jejího života. A proto tuto sbírku pořádá na Tři krále. Tři králové je označením pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu darem zlato, kadidlo a myrhu. Dle legendy se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar. V liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem. V katolických zemích se o svátku Tří králů píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B nebo latinský ekvivalent C+M+B jako formule požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text ale zní Christus mansionem bendictat - ať Kristus požehná tomuto příbytku. Takže naši koledníčci vybrali po malých částkách v každé domácnosti, ale víte jak odpověděla Matka Tereza na jednu otázku :Není to, co děláte, koneckonců jen kapkou v moři? Usmála se a řekla velmi prostě: Ano, ale copak se moře neskládá z mnoha kapek?

Nedvídek Milan, 5.1.2008 
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Czech POINT

CzechPOINT

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

soc.poradenství

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:308
TÝDEN:2561
CELKEM:1159053

Povinná publicita

Modernizační fond - FVE obec Hlubočec - Sportovní areál
Modernizační fond

Mobilní aplikace V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

ČEZ odstávky energie/ Nadace ČEZ

 

 

www.nadacecez.cz 

   http://www.nadacecez.cz

 

Jsme členem této organizace:

MAS OpavskoMAS Opavsko