Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Omezení volného pohybu od 24. 04. 2020

Nový harmonogram uvolňování

Aktuální informace:

 • Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje:
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
  • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
 • vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 • vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:
  • trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
  • na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
  • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
 • vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
  • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
 • vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla:
  • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
  • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
  • bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 • všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  • dětí do dvou let věku,
  • osob se závažnými poruchami autistického spektra,
  • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti;
 • z důvodu omezení volného pohybu je nutné odložit hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které mělo proběhnout ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020;
  • návrh příslušného zákona, schválený Parlamentem, vyzývá prezidenta republiky, aby termín doplňovacích voleb do Senátu vypsal tak, aby se obě kola voleb uskutečnila do 30. 6. 2020.

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí platná od 27. dubna

 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; to neplatí pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky,
  • pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
  • je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
  • pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,
  • pro pracovníky mezinárodní dopravy,
  • pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
  • pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
  • v naléhavých mimořádných situacích,
  • pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
  • pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
  • pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám podle bodu 1 písm. a). až h), které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 
  • písm. a), pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
  • písm. b), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
  • písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
  • písm. d), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území České republiky nebude delší než 24 hodin,
  • písm. h), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží, že 
  • za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,
  • vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
  • vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
  • hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
  • vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle písmene a);
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které od 27. dubna 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky
  • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
  • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i) zajistit, aby osoby, které vstupují za účelem ekonomických aktivit na území České republiky, dodržovaly pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky předložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., předkládali potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test podle bodu IV./1.;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám podle bodu I./1 písm. j) absolvovat následný test podle bodu IV./1. mezi 10. a 14. dnem po vstupu;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám podle bodu I./1. písm. j) jejichž vstup je považován za nezbytný, lze umožnit vstup i bez předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test podle bodu IV./1. do 24 hodin po vstupu na území České republiky;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j) zajistit těmto cizincům
  • ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
  • lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,
  • jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky;
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům uvedeným v bodě I./1. písm. a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí, a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu,
 • vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu osobám podle bodu I./1. písm. j) předem oznámit datum a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí, a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa ubytování nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;
 • vláda zakazuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavuvšem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4. a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) a j), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů;
 • vláda stanoví
 • že potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;
 • že naléhavou mimořádnou situací dle bodu I./1. písm. h) se rozumí:
  • přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
  • převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,
  • podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek,
  • plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
  • vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích,
  • nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopní se o sebe sami postarat, výkonu práva, péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,
  • účast na pohřbech či svatbě,
  • jiné humanitární situace;
 • přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo od ní odvozeného oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu; přerušením začíná běžet doba nová;

 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

 • Vláda s účinností od 24. dubna od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hod. zakazuje
 • maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:
  • prodeje potravin,
  • prodeje pohonných hmot,
  • prodeje paliv,
  • prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
  • prodeje malých domácích zvířat,
  • prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
  • prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • prodeje novin a časopisů,
  • prodeje tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
  • oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
  • odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladního prodeje jízdenek,
  • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
  • provozování pohřební služby,
  • prodeje květin,
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
  • servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
  • vedení daňové evidence,
  • zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
  • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • myčky automobilů,
  • prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
  • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
  • prodeje a servisu jízdních kol,
  • sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
  • řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
  • pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny);
 • prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • provoz heren a kasin,
 • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť;
 • prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu,
  • osobám ohroženým domácím násilím;
 • Vláda s účinností od 24. dubna od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hod. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na 
 • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona
 • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
 • farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;
 • Vláda s účinností od 24. dubna od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hod. nařizuje, aby
 • v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;
 • prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
 • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

 • S účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:
  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi;
 • student smí zúčastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
  • onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů;
 • s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
 • s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Datum vložení: 24. 4. 2020 12:50
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2020 13:17
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30
31 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 32
TÝDEN: 939
CELKEM: 841602

Czech POINT

CzechPOINT

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko